Ga naar hoofdinhoud

Vooruitblik op belastingplannen 2019

Deze maand staat Prinsjesdag weer op het programma. Novak werpt alvast een blik vooruit en heeft de verwachte en aangekondigde belastingplannen op een rij gezet.

 • Afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1-kapitaal

De fiscale aftrekbaarheid van de coupon(vergoeding) van aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten voor banken en verzekeraars komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen. Dat moet € 150 miljoen opleveren.

 • Renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

Vanwege het voornemen een robuuste earningsstrippingmaatregel in te voeren, ontstaat volgens het kabinet ruimte om enkele bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen af te schaffen. In de kabinetsreactie op het onderzoek naar private-equityinvesteringen in Nederland heeft het kabinet aangegeven dat de specifieke renteaftrekbeperking gericht op bovenmatige overnamerente (overnameholdingbepaling) met ingang van 1 januari 2019 zal vervallen. Andere specifieke renteaftrekbeperkingen die worden afgeschaft, zijn nog niet bekend. De renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage blijft bestaan.

 • Verlagen VPB-tarieven

De tarieven van de VPB worden in 2019 beide met 1 procentpunt verlaagd en in 2020 en 2021 telkens met nog eens 1,5%.

 • Beperken afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de VPB

VPB-ondernemers mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde (is nu 50%).

 • Modernisering KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt omgezet in een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling zonder recht op aftrek van voorbelasting. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe KOR is 1 januari 2020.

 • Belastingrente

Een aantal aspecten van de regeling belastingrente is op dit moment niet in lijn met de uitgangspunten van de regeling. In het Belastingplan 2019 zal worden overgegaan tot aanpassing van deze aspecten in de inkomstenbelasting en de erfbelasting.

 • Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%

In het pakket Belastingplan 2019 zal de verhoging van het lage btw-tarief naar 9% per 1 januari 2019 worden opgenomen. De Belastingdienst zal niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

 • Verhoging afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting zal in 2019 waarschijnlijk ruim worden verdubbeld. Om te voorkomen dat een dergelijk hoger tarief een rol gaat spelen bij de keuze in welk land de afvalstoffen worden verwerkt, is invoering van een exportheffing noodzakelijk.

 • Compensatieregeling gedupeerde ondernemers

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen en daardoor toeslagen moesten terugbetalen. Voor de regeling is € 17 miljoen gereserveerd.

 • Verlaging aftrekpercentage EIA

Het kabinet zal het huidige aftrekpercentage van 54,5% in het Belastingplan 2019 verlagen naar 45%. Het nettobelastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.

 • Verkorting maximale looptijd 30%-regeling

In het Belastingplan 2019 zal worden voorgesteld de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten. Ook de periode waarin de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht van artikel 2.6 Wet IB 2001 van toepassing is, zal met drie jaar worden verkort.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top