Ga naar hoofdinhoud

Kabinet wil belasting heffen over werkelijk rendement box 3

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Met een ‘vermogensaanwasbelasting’ wordt dan jaarlijks belasting geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

Een ‘contourennota’ over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is op 15 april naar het parlement gestuurd. Ook heeft het kabinet de Tweede Kamer een aantal opties voorgelegd om rechtsherstel te bieden aan mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar.

Voorstel is om mensen rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening, waarbij het werkelijk rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd. Hier zijn twee varianten voor uitgewerkt.  Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 wordt tijdelijke wetgeving langs dezelfde lijnen voorbereid.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën erkent dat vermogen jarenlang op verkeerde wijze is belast en mensen met spaargeld daardoor te veel belasting hebben betaald. Bezitters van onroerend goed betaalden juist te weinig, gelet op de sterk gestegen huizenprijzen. “Natuurlijk gaan we ook het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor. Alle opties die zijn onderzocht hebben naast voordelen ook nadelen. Dit betekent dat we de komende tijd nog lastige keuzes moeten maken.”

Besluitvorming

Het kabinet wil mensen zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over wat zij kunnen verwachten van het herstel, maar wil eerst hierover met de Tweede Kamer in gesprek gaan.

Iedere keuze heeft verschillende budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen. Afhankelijk van de keuze voor de doelgroep en de variant kost het herstel tussen de € 2,4 miljard en € 11,7 miljard. Pas na het debat in het parlement zal tijdens de voorjaarsbesluitvorming begin mei definitieve besluitvorming plaatsvinden, inclusief een besluit over de budgettaire dekking. Uitgaande van deze planning kan de Belastingdienst rond 1 juli beginnen met het herstel, zodat in ieder geval alle massaal ingediende bezwaarschriften voor 4 augustus afgewikkeld kunnen worden, zo stelt het kabinet optimistisch.

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020. Het kabinet moet nog beslissen of alleen deze groep rechtsherstel krijgt, of dat de groep wordt uitgebreid. Ook komen alle mensen waarbij de belastingaanslag nog niet vaststaat in aanmerking voor het rechtsherstel.

Verleden (2017 t/m 2022)

Het kabinet moet bij de opties voor rechtsherstel een afweging maken tussen rechtdoen aan het arrest van de Hoge Raad, uitvoerbaarheid en budgettaire consequenties. Voorstel is daarom om mensen automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening.

In die berekening wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Eerder werd er vanuit gegaan dat het vermogen waarover belasting wordt betaald voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat, ook als dat niet het geval is en het vermogen volledig uit spaargeld bestaat.

Spaarvariant of forfaitaire variant

Er zijn twee varianten voor het herstel uitgewerkt. Bij de eerste variant worden mensen met spaargeld belast op basis van de actuele spaarrente, die de laatste jaren nul procent was. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente en bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt – net als nu – uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

In de tweede variant worden de forfaits aangepast aan de gemiddelde rendementen voor deze vermogenscategorieën in een jaar, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij het werkelijke rendement in dat jaar. Het werkelijk rendement wordt op deze manier zo dicht mogelijk benaderd.

Het rechtsherstel op basis van een van deze varianten neemt een groot pijnpunt van het oude box 3-stelsel weg, aldus het kabinet, dat spreekt van een “rechtvaardige vorm van herstel”.

Spoedwetgeving 2023-2024

Om weer belasting in box 3 te kunnen heffen in 2023 en 2024, is spoedwetgeving nodig. Het kabinet wil die aan laten sluiten bij de uiteindelijke vormgeving van het rechtsherstel. Invoering van een vermogensbelasting per 2023 was uitvoeringstechnisch niet haalbaar. Een tijdelijke vermogensbelasting is niet logisch wanneer vanaf 2025 het werkelijk rendement op basis van vermogensaanwas belast gaat worden.

Doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor dit nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht, minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

Zo wordt de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Op deze manier wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen.

BRON: Accountant.nl

Back To Top