Ga naar hoofdinhoud

Dit willen de partijen (1): CDA

Accountancy Vanmorgen duikt in de verkiezingprogramma’s van politieke partijen en kijkt naar wat voor ondernemers van belang is. Waaruit kunt u van 15 t/m 17 maart kiezen? Dit wil het CDA.

Accountants

 • De controlerende taak van de overheid bij het bestrijden van fraude en de inzet van accountants, fiscalisten en banken hierbij, mag er niet toe leiden dat ondernemers bij genoemde partners tegen obstakels aanlopen.

Arbeidsmarkt

 • Wij willen dat de belastingdruk op arbeid minder afhankelijk wordt van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Dat is een herwaardering van het vaste contract ten opzichte van tijdelijke opdrachtovereenkomsten.
 • Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel voordelen te hebben. In het verkeer zorgde het bovendien voor minder files en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken over het combineren van kantoor- en thuiswerk en flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’s.
 • Wij willen een bonus voor het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract. Daarmee stimuleren we het ondernemerschap en de groei van startende ondernemingen.

Auto

 • Wij willen op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.
 • De transitie naar elektrisch rijden willen wij maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto’s wordt aangepakt.
 • Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken.
 • Het rijbewijs is voor veel mensen onmisbaar voor hun werk, gezinsleven of mantelzorg. Voor een betere dienstverlening moeten de problemen bij het CBR snel worden opgelost en overbodige medische keuringen worden beperkt.
 • Wij willen in de stedelijke gebieden meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buitengebied meer goede en veilige fietspaden langs de mooiste plekken van ons land.

Belasting(heffing)

 • Wij willen een effectievere belastingheffing, waardoor het verschil tussen de te innen belastingen en de werkelijke geïnde belastingen afneemt.
 • We zorgen voor een forse vereenvoudiging van de belastingen en een eerlijke arbeidsmarkt waar werk weer zekerheid, waardering en perspectief biedt.
 • We willen de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%.
 • Veel gezinnen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Dat raakt vooral de middeninkomens die buiten de aanvullende regelingen vallen. Daarom willen wij hen voorrang geven bij lastenverlichting.
 • Belastingheffing is een nationale aangelegenheid. We stemmen niet in met nieuwe Europese belastingheffing.

Belastingdienst

 • Iedere burger en ondernemer krijgt een persoonlijk digitaal portaal, waarin alle (vooringevulde) aangiften, aanslagen, openstaande schulden en verrekeningen, correspondentie, stukken en beschikkingen worden opgenomen. Ook de status van behandeling moet daarin zichtbaar zijn.
 • Voor wie dat wil, blijft de blauwe envelop behouden.
 • We streven ernaar de belastingrente te verlagen.
 • Wij willen een forse vereenvoudiging van het fiscaal toeslagenstelsel om het zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken.

Belastingontwijking

 • Binnen de OESO maken we stevige afspraken over een eerlijker belasting voor internationaal opererende bedrijven en als dit te lang duurt zijn Europese afspraken mogelijk.

Belasting: spaargeld/vermogen

 • We willen geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen.
 • Ook voor overige beleggingen voeren we een regeling in waarbij de belasting aansluit op de behaalde rendementen.

Belasting: topinkomens

 • Belastingen worden naar draagkracht geheven en minder als prikkel. Bij gelijke inkomens hoort in principe een gelijke belastingdruk. Van de sterkste schouders vragen we na de coronacrisis ook meer, in de vorm van een tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.

Corona en herstel

 • We komen met een omvangrijk herstel- en innovatiepakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, maatschappelijk vastgoed, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Voor deze projecten versnellen en vereenvoudigen we de procedures om sneller resultaat te boeken.
 • Cofinanciering vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan gezonde bedrijven – groot en klein, start ups en scale ups – helpen in de overstap naar nieuwe verdienmodellen.
 • Retail en MKB zijn de grootste werkgevers in ons land en in veel gemeenten de motor van een vitale lokale economie. Daarom zetten wij alles op alles om gezonde MKB-ondernemingen door de crisis te helpen. De belangen van de ondernemingen, in de hoedanigheid als schuldeisers, moeten beter worden beschermd.
 • Retail en MKB ondernemers worden gestimuleerd om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen door hen de ruimte en ondersteuning te bieden die daarvoor nodig is.
 • Vernieuwing van winkelgebieden en bedrijventerreinen is een belangrijk element van de nieuwe impuls voor stadsvernieuwing. Met een gedifferentieerd winkelaanbod in combinatie met de gastvrijheidseconomie. Ook blijven wij aandacht houden voor de belangen van de ambulante handel.

Europa

 • Om een gelijk speelveld te behouden beperken we Nederlandse aanvullingen op Europese regels. We introduceren het principe ‘Een regel erbij is een regel eraf’.
 • Om te voorkomen dat vitale sectoren en diensten als havens, landbouwgrond of de productie van medicijnen in buitenlandse handen vallen, ontwikkelen we in Europees verband ook een Protected by Europe-strategie. De strategie ziet er op toe dat we voor vitale technologieën, energie en grondstoffen niet te afhankelijk worden van andere landen.
 • Een eerlijk speelveld vraagt ook om Europese afspraken over gelijke beprijzing van de CO2-uitstoot door bedrijven en gelijke tarieven voor een vliegbelasting.

Ondernemen

 • Ondernemers hebben de ruimte nodig om te ondernemen, groeien en innoveren. Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt.
 • Wij willen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren door betere begeleiding en toegang tot kennis en innovaties, krediet en subsidies en het zichtbaar maken van good practices en rolmodellen. Hierbij willen wij onder aandacht besteden aan de vrouwen in de agrarische sector en het MKB.
 • Het moet eenvoudiger worden voor ondernemingen om een nieuwe zakelijke bankrekening te openen, ook voor Nederlandse ondernemingen met een buitenlandse aandeelhouder. Toetsing door banken moet sneller en soepeler verlopen, zodat het starten van economische activiteiten geen onnodige vertraging en schade oploopt.
 • We vergroten de weerbaarheid van bedrijven door de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen af te bouwen. Wij stimuleren het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.

Familiebedrijf/MKB

 • Wij halveren de wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven aan het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen.
 • Wij willen een gerichte ondersteuning die rekening houdt met het bijzondere karakter van familiebedrijven.
 • Speciaal voor kleinere bedrijven bepleiten we tijdelijke vrijstellingen, innovatieprikkels en verliescompensatie.
 • Wij willen de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen, zodat de Belastingdienst sneller de fiscale vrijstelling voor een overdracht kan goedkeuren.
 • Familiebedrijven krijgen een vast contactpersoon op het regiokantoor van de Belastingdienst om ook andere fiscale zaken snel en eenvoudig te kunnen regelen. Dat regelen we ook voor het MKB, start ups en scale ups.
 • Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het
  VMBO en MBO zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen
  vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en
  het MKB.

Duurzaamheid en ondernemen

 • Wij willen slim vergroenen en komen met een pakket fiscale maatregelen voor de vergroening en verduurzaming van de samenleving. Daarnaast verbeteren we de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek, die investeringen mogelijk maken om het klimaat te verbeteren. Deze regelingen worden aangepast aan nieuw beschikbare technologieën, vooral om bestaande gebouwen en installaties aan te passen.
 • Ook verruimen wij de mogelijkheden voor huishoudens die bij willen dragen aan klimaatverbetering en houden wij een salderingsmethode voor particulieren met zonnepanelen ook na 2021 in stand.
 • Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese en wereldmarkt. Waar nodig worden aanbestedings- en mededingingsregels aangepast zonder daarbij de belangen van het MKB uit het oog te verliezen en worden de staatssteunregels ook van toepassing op bedrijven van buiten Europa.

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top