Ga naar hoofdinhoud

Prinsjesdag 2016: Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Het pakket bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het gaat om het Belastingplan 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen. Hieronder behandelen wij het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

Het kabinet wil de mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder fiscaal gefaciliteerd uitfaseren. Om dat te bereiken heeft het een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. De dga wordt gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid geboden zijn opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen. Deze afkoopmogelijkheid betekent dat de pensioenaanspraak fiscaal geruisloos (zonder loonbelasting, revisierente en vennootschapsbelasting) wordt afgestempeld naar het niveau van de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting (fiscale waarde van de pensioenverplichting). Die fiscale waarde van de pensioenverplichting vóór de afstempeling vormt het uitgangspunt (de grondslag) voor de vaststelling van de grondslag van de loonbelasting die verschuldigd is ter zake van de afkoop, met dien verstande dat op deze grondslag een korting wordt verleend. Om te bewerkstelligen dat deze afkoop en de daarmee te bereiken vereenvoudiging op een zo kort mogelijke termijn plaatsvinden, geldt de gefaciliteerde afkoopmogelijkheid slechts gedurende drie jaren, namelijk in 2017, 2018 en 2019. De korting neemt af per jaar. In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 geldt een korting van 19,5%.

Het gefaciliteerd afkopen van het PEB is ook mogelijk voor reeds ingegane pensioenen. Afgekocht PEB kan niet worden “ingehaald” in de derde pijler. De rechten van de partner zullen in de in het wetsvoorstel voorziene uitwerking van de uitfasering van het PEB worden beschermd.

De dga voor wie een afkoop geen reële optie is, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.

De dga kan over nieuwe dienstjaren na 1 januari 2017 wel een oudedagsvoorziening opbouwen bij een professionele aanbieder, net zoals een “gewone” werknemer, niet zijnde een dga, dat ook kan.

Het onderhavige wetsvoorstel bevat verder enige andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te voorkomen. Het gaat hierbij om maatregelen met betrekking tot pensioenuitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand, de afschaffing van de 100%-grens en daarvan afgeleide grenzen en de afschaffing van het doorwerkvereiste. De enige voorwaarde die blijft gelden, is dat het ouderdomspensioen uiterlijk dient in te gaan op de datum waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd.

Bron: Taxlive

Back To Top