Ga naar hoofdinhoud

Geen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en giften

Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en giften. Het risico van het zoekraken van vereiste betalingsbewijzen komt voor rekening en risico van X.

De echtgenote van belanghebbende, X, is in het jaar 2010 overleden. X geniet dat jaar onder andere een WAO/AAW-uitkering, een pensioen en sinds het overlijden van zijn echtgenote, een ANW-uitkering. In december 2010 is X verhuisd. Bij die verhuizing is X veel zaken, waaronder zijn administratie, kwijtgeraakt. In zijn aangifte ib/pvv voor het jaar 2010 heeft X uitgaven voor specifieke zorgkosten vermeld en een gewone en niet nader gespecificeerde periodieke gift. Ondanks herhaalde verzoeken van de inspecteur heeft X geen betalingsbewijzen betreffende deze posten overgelegd. Bij het vaststellen van de aanslag worden deze aftrekposten daarom niet geaccepteerd. Het beroep van X is ongegrond. X komt in hoger beroep. In geschil is of X recht heeft op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en giften. In navolging van de rechtbank beslist Hof Den Haag dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de in de wet gestelde voorwaarden voor aftrek van specifieke zorgkosten en giften is voldaan. X heeft in hoger beroep evenmin enig bewijs daarvoor aangedragen. Het risico van het zoekraken van de vereiste betalingsbewijzen betreffende de uitgaven voor specifieke zorgkosten en giften komt voor rekening en risico van X. Het hoger beroep is ongegrond.

Bron: TaxLive

Back To Top