Ga naar hoofdinhoud

Belastingplan 2024: afschaffen giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

De periodieke giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting is beperkt. Deze aftrek in privé wordt gemaximeerd tot € 250.000 per jaar. Flankerend aan deze maatregel wordt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting ook afgeschaft. Dat gebeurt om de directeur-grootaandeelhouder (dga) te stimuleren om meer giften vanuit de besloten vennootschap te doen.

Op dit moment zijn giften tot 50% van de fiscale winst, met een maximumaftrek van € 100.000 van de fiscale winst aftrekbaar in de aangifte vennootschapsbelasting. Die aftrek wordt afgeschaft. Wat betekent dit nu in de praktijk voor de dga en de goede doelen?

Sponsoring en reclame blijven aftrekbaar van de fiscale winst

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en Steunstichting SBBI niet meer van de fiscale winst afgetrokken kunnen worden. Wat nog mogelijk blijft is dat via sponsoring of reclame aan goede doelen wordt gegeven, deze kosten zijn daarmee zakelijk en kunnen van de fiscale winst worden afgetrokken. Datzelfde geldt ook voor bijdragen die bedrijven aan goede doelen geven in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor dga’s biedt dit nog mogelijkheden om goede doelen te steunen en de daarmee samenhangende bedragen ten laste van de fiscale winst te brengen van de besloten vennootschap.

Eigen commerciële activiteiten ANBI via dochter-bv of steunstichting en giftenaftrek

ANBI’s hebben zelf soms ook ‘commerciële’ activiteiten die tot vennootschapsbelastingheffing kunnen leiden. In zo een situatie wordt wel gebruik gemaakt van een aparte rechtspersoon die de vennootschapsbelastingplichtige activiteiten uitoefent. Denk dan aan een besloten vennootschap waarvan de ANBI de aandelen houdt of een steunstichting. Voor zover die winst maken en daarover vennootschapsbelasting moeten betalen, kunnen ze nu een van de fiscale winst aftrekbare bijdrage doen aan de ANBI op grond van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting. Dat zal vanaf 1 januari 2024 niet meer mogelijk zijn. De besloten vennootschap/steunstichting zal moeten nagaan in hoeverre er andersoortige afspraken op papier gezet kunnen worden om de aftrek van de fiscale winst veilig te stellen.

Omvangrijke giften voor de dga vanuit de eigen bv

De gift die de dga vanuit de besloten vennootschap deed, die was ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoeften leidde op grond van het beleidsbesluit niet tot een uitdeling aan de dga in privé. Voorwaarde was wel dat de gift de genoemde maxima van 50% van de winst, met een maximum van € 100.000 niet te boven gaat. Voor zover de gift hoger was, werd  dat deel wel als een uitdeling aangemerkt, met box 2 heffing tot gevolg. Dat deel van de gift kon in de aangifte inkomstenbelasting onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Vanaf 1 januari 2024 mag de besloten vennootschap giften doen die de grenzen van 50% van de winst en de € 100.000 te boven gaan. Dat biedt de dga een voordeel: er kunnen grote giften gedaan worden die in de aangifte inkomstenbelasting niet tot aftrek leiden, omdat ze de maxima van de reguliere of periodieke giftenaftrek overschrijden.

De vraag is hoeveel last de ANBI’s en SBBI’s hebben van deze maatregel? Op dit moment wordt ongeveer 50% van wat bedrijven aan ANBI’s en SBBI’s overmaken als zakelijke kosten in aftrek gebracht door die bedrijven. Het blijft van belang om voor de andere 50% die als gift in aftrek wordt gebracht na te gaan of de bereidheid om te geven niet minder zal worden. Als de bereidheid om giften te doen minder wordt, kan gekeken worden of sponsor- of reclameovereenkomsten worden gesloten.

Blijft geven vanuit de bv aantrekkelijk voor de dga?

Voor de dga geldt in ieder geval dat de giften geen aftrekbare last meer oplevert bij de besloten vennootschap, natuurlijk verlaagt de gift de box 2 claim op de bv nog wel. Uitgaande van het hoge box 2 tarief in 2024 levert dat een aftrek af tegen 31%. De aftrek in privé gaat tegen het tarief van de lage belastingschijf van 36,97%. De giftenaftrek in privé is ook aan verschillende voorwaarden verbonden, waardoor niet altijd alle giften in mindering op het inkomen gebracht kunnen worden. Dan verdient de gift vanuit de bv wellicht de voorkeur.

Voor het grote bedrijfsleven zal veelal gelden dat zij afspraken maken met goede doelen die als sponsoring of reclame kwalificeren. In dat geval blijft de aftrek in stand en worden ze niet geraakt door de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

mr. E. de Ruiter belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top