Ga naar hoofdinhoud

Aflossing belastingschuld ondernemers verder versoepeld

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming: 1 oktober 2021 – 31 januari 2022

De meeste beperkende maatregelen van het kabinet zijn opgeheven. Mede daarom zijn de meeste steunmaatregelen komen te vervallen, waaronder het generieke uitstel. Desondanks kunnen sommige ondernemers nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen die hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis, licht de staatssecretaris het besluit toe. Om deze ondernemers tegemoet te komen, keur hij onder voorwaarden goed dat de fiscus uitstel van betaling verleent tot en met 31 januari 2022 voor belastingen die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De ondernemer kan hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken.

Voorwaarden

a.De ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5.

b.Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.

c.De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.

d.De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.

e.Het gaat om een levensvatbare onderneming.

f.Er is voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.

g.Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1.

h.De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder b t/m e wordt voldaan. De verklaring van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI).

i.Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder h.

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld

De Belastingdienst stelt de ondernemer in de gelegenheid om de in verband met deze goedkeuring ontstane belastingschuld af te lossen met een betalingsregeling. Gelet op de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis, vindt de staatssecretaris het passend om naast de reguliere betalingsregeling voor ondernemers, voor de in dit onderdeel bedoelde belastingen van ondernemers een meer ruimhartige betalingsregeling toe te staan. Daarom keurt hij goed dat:

  • De Belastingdienst tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn, mits aan de ondernemer ingevolge goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit besluit is toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen.
  • De Belastingdienst tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen van ondernemers die in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor ingevolge onderdeel 3.4 van dit besluit uitstel van betaling is verleend.

Taxence/NOS

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top