Ga naar hoofdinhoud

Vrijwilligersvergoedingen en de giftenaftrek bij ANBI’s verduidelijkt

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een antwoordbrief van de fiscus waarin wordt ingegaan op vrijwilligersvergoedingen en de giftenaftrek bij ANBI’s. De oorspronkelijke briefschrijver is bestuurslid bij een ANBI met ruim 100 vrijwilligers. Binnen het bestuur is discussie ontstaan over de vraag of de vrijwilligers die bijdragen aan de ANBI de mogelijkheid hebben om de vergoeding voor hun gewerkte uren als gift af te trekken in de inkomstenbelasting terwijl zij geen recht op deze vergoeding hebben.

Formeel wordt niet aan alle voorwaarden voor de giftenaftrek voldaan, maar volgens de bestuurder is het voor ANBI’s ook niet mogelijk om aan alle vereisten te voldoen. De briefschrijver stelt daarom de vraag of het mogelijk is de vrijwilligers toch de regeling aan te bieden, met het risico dat de inspecteur de aangifte inkomstenbelasting van de vrijwilligers kan corrigeren.

Vrijwilligersvergoeding en de vereisten voor giftenaftrek bij het afzien van een vergoeding

Bij vrijwilligerswerk staat het maatschappelijke karakter en het ontbreken van een salaris voorop, antwoord de directeur Directe Belastingen. Het uitgangspunt van de vrijwilligersregeling is dan ook dat er arbeid wordt verricht binnen een organisatie met een ideële doelstelling, zonder dat daar een (verplichte) tegenprestatie tegenover staat. De praktijk leert echter dat organisaties aan vrijwilligers toch vaak een vergoeding (willen) betalen. De vergoeding mag echter niet zo hoog zijn dat eigenlijk beroepsmatige arbeid wordt verricht onder de noemer ”vrijwilligerswerk”. Met het oog hierop zijn er grenzen gesteld aan de vrijwilligersvergoeding, zijnde maximaal € 5 per uur, maximaal € 170 per maand en € 1700 per jaar.

In de praktijk komt het ook voor dat een vrijwilliger aangeeft aan de ANBI dat hij de vrijwilligersvergoeding waarop hij aanspraak maakt, niet wil ontvangen omdat hij de vergoeding wil doneren aan de ANBI. Deze gift is geen verplichting voor de vrijwilliger, maar vloeit voort uit vrijgevigheid. Wanneer de vrijwilliger afziet van een vergoeding, kan hij het bedrag van de vergoeding als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als aan de (ook in uw brief opgesomde) voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn per 2012 opgenomen in de wet. Deze voorwaarden dienen ertoe te voorkomen dat mensen onterecht belastingvoordelen kunnen verkrijgen.

U stelt dat veel ANBI’s niet in staat zijn aan alle vrijwilligers een uurvergoeding van € 5 te betalen. Zoals ik hiervoor al benoemde, is het uitgangspunt echter dat vrijwilligerswerk belangeloos is. Indien de organisatie vrijwilligersvergoedingen wenst aan te bieden, mag de organisatie zelf bepalen aan welke vrijwilligers zij een vrijwilligersvergoeding geeft en wat de hoogte van de vergoeding wordt. Voor de giftenaftrek is het van belang dat de ANBI in staat is aan de betreffende vrijwilligers deze afgesproken vergoeding uit te betalen. Doordat het niet nodig is dat de ANBI aan alle vrijwilligers de maximale vergoeding moet kunnen uitbetalen, wordt in de praktijk van de mogelijkheid tot giftenaftrek gebruik gemaakt.

Als in uw geval het bestuur (bepaalde) vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toekent, bestaat bij donatie daarvan door de vrijwilliger recht op giftenaftrek. Als het bestuur daarentegen niet de bedoeling heeft om een vrijwilligersvergoeding te geven aan die vrijwilliger, dan bestaat er geen recht op aftrek. Het aanbieden van een dergelijke regeling aan de vrijwilligers, terwijl van tevoren al vaststaat dat geen recht bestaat op aftrek, is misleidend. Indien de vrijwilliger namelijk de vergoeding toch opgeeft als gift in zijn aangifte, dan is sprake van het opzettelijk onjuist doen van aangifte. Hierbij kan de aangifte van de vrijwilliger bij de aanslag worden gecorrigeerd of als de aanslag al is vastgesteld, een navorderingsaanslag worden opgelegd. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het bestuur deze gevolgen voor zijn rekening wil nemen.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top