Ga naar hoofdinhoud

Vervanging fiscale aftrek scholingsuitgaven door STAP-budget waarschijnlijk per 1 januari 2022

Op dit moment is de inschatting dat het haalbaar is de Subsidieregeling STAP-budget begin 2022 op een verantwoorde wijze in te voeren ter vervanging van de fiscale aftrek scholingsuitgaven. Dat melden staatssecretaris Vijlbrief en minister Koolmees aan de Eerste en Tweede Kamer. Uiterlijk 2 juli 2021 moet duidelijkheid bestaan of de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 wordt afgeschaft om deze aanpassing tijdig te kunnen verwerken in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Is deze duidelijkheid er niet op 2 juli, dan zal zowel de inwerkingtreding van de Subsidiereling STAP-budget als de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven doorschuiven naar 1 januari 2023. De fiscale aftrek van scholingsuitgaven is namelijk gebonden aan het kalenderjaar, waardoor de afschaffing plaats moet vinden per 1 januari.

De staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sturen de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. De Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is in 2019 aangenomen als onderdeel van het pakket Belastingplan 2020.

Inhoud STAP-budget en invoeringsdatum nog niet duidelijk

De fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget. Op het moment van indiening en tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven in de Tweede en Eerste Kamer stond de inhoud van de Subsidieregeling STAP-budget nog niet volledig vast en was ook nog niet duidelijk wanneer deze regeling zou kunnen worden ingevoerd. Door de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit te regelen konden belastingplichtigen bij hun keuze voor scholing al wel rekening houden met de voorgenomen wijzigingen in de tegemoetkomingen in de kosten van scholing vanuit de Rijksoverheid.

Inwerkingtreding

Inmiddels is de Subsidieregeling STAP-budget voorgehangen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en is een afschrift van die voorhang verzonden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, schrijven de bewindslieden. Deze regeling zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd, na publicatie in het Staatsblad van het koninklijk besluit waarin wordt geregeld dat de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 inwerking treedt.

Uiterlijk 2 juli 2021 moet duidelijkheid bestaan of de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 wordt afgeschaft om deze aanpassing tijdig te kunnen verwerken in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Is deze duidelijkheid er niet op 2 juli, dan zal zowel de inwerkingtreding van de Subsidiereling STAP-budget als de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven doorschuiven naar 1 januari 2023. De fiscale aftrek van scholingsuitgaven is namelijk gebonden aan het kalenderjaar, waardoor de afschaffing plaats moet vinden per 1 januari.

Inschatting dat begin 2022 haalbaar is

Op dit moment is de inschatting dat het haalbaar is de Subsidieregeling STAP-budget begin 2022 op een verantwoorde wijze in te voeren, schrijven Koolmees en Vijlbrief. De regeling zal onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW in samenwerking met de minister van OCW worden uitgevoerd door het UWV en DUO. UWV en DUO werken hard om te zorgen voor goede en tijdige implementatie van het STAP-budget. Definitieve besluitvorming over de inwerkingtreding van het STAP-budget, vindt plaats in bestuurlijk overleg tussen deze partijen op 16 juni a.s.

Daarna is het de beurt aan Tweede en Eerste Kamer om te beslissen over de afschaffing van de fiscale aftrek scholingskosten.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit tot vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

BRON: Accountacy van Morgen.

Back To Top