Ga naar hoofdinhoud

‘Stel verplichte inschrijving UBO-register uit’

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor het uitstellen van de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het UBO-register in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Onlangs heeft de advocaat-generaal Pitruzzella een conclusie geformuleerd in een zaak waarover het hof uitspraak moet doen. Hij stelt dat twee artikelen van de vierde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2015/849), zoals gewijzigd bij de vijfde antiwitwasrichtlijn (richtlijn 2018/843), ongeldig zijn. Die richtlijnen hebben betrekking op het UBO-register. Elke uiteindelijk belanghebbende van een Nederlands rechtspersoon moet zich vóór 27 maart inschrijven in het UBO-register. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn kritisch over de privacyaspecten van inschrijving en daarmee ook de veiligheid van bijvoorbeeld familiebedrijven en dga’s bij invoering van het UBO-register. ‘Deze conclusie geeft voldoende reden de uitspraak van het HvJ EU af te wachten en tot die tijd te wachten met de inschrijving in het UBO-register.’

Luxemburgse zaak

De betreffende zaak gaat over het Luxemburgse register. Openbare toegang leidt niet tot een onevenredige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en op de bescherming van persoonsgegevens, maar de EU-richtlijn is wel ongeldig op het punt waarop lidstaten de vrijheid krijgen aanvullende gegevens te eisen voor het UBO-register, terwijl die niet in de antiwitwasrichtlijn zijn gedefinieerd, zo concludeert de AG.


Interessant! Cursus Het UBO-register en privacy-structuren | 14 april | Postillion Bunnik van 13.00 – 17.30 uur | Docent: Drs. Jeroen Knol
Jeroen Knol bespreekt uitgebreid de ins en outs van het UBO-register. Wat zijn de verplichtingen voor de onderneming en adviseur en wat doe je wanneer er geen UBO te vinden is? Daarnaast gaat hij in op de mogelijke afschaffing van de Vpb-plicht voor open CV’s en fondsen voor gemene rekening en de gevolgen voor bestaande privacy-structuren.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top