Ga naar hoofdinhoud

Schenkingsvrijstelling eigen woning minder in trek

De in 2017 opnieuw geïntroduceerde mogelijkheid om een ton belastingvrij te schenken ten behoeve van de eigen woning is aanzienlijk minder in trek dan tijdens de eerste periode dat daarvan gebruik kon worden gemaakt.

2017 en 2018

Het CBS heeft becijferd dat in 2017 en 2018 ongeveer 35 duizend keer gebruik is gemaakt van de schenkingsvrijstelling. In 2017 bedroeg de gemiddelde waarde van een schenking onder de vrijstellingsregeling 63,2 duizend euro. De helft van de woonschenkingen had een waarde van 50 duizend euro of minder. In 2017 werd bijna 24 duizend keer gebruik gemaakt van de regeling en in 2018 ruim 10 duizend keer. Het gemiddelde geschonken bedrag was 63,2 duizend euro in 2017 en 61,5 duizend euro in 2018. Een woonschenking van ouder op kind is gemiddeld over beide jaren 10 duizend euro hoger dan een woonschenking tussen overige relaties.

Eerste periode

Dat is veel minder dan in 2013 en 2014, toen de extra verruimde vrijstelling van een ton voor een woonschenking voor het eerst werd geïntroduceerd. Van deze vrijstellingsregeling, die in die jaren nog een tijdelijk karakter had, werd destijds ruim 150 duizend keer gebruik gemaakt.

Andere schenkingen

Naast schenkingen voor een woning werden in 2017 bijna 42 duizend andere schenkingen gedaan en in 2018 bijna 39 duizend, vergelijkbaar met het aantal schenkingen in de periode 2010-2016. In 2010 is de wetgeving rondom schenkingen gewijzigd. Het belastingstelsel werd vereenvoudigd, de belastingtarieven werden opgeschroefd maar er kon een hoger bedrag belastingvrij geschonken worden als de schenking voor een studie of de eigen woning werd gebruikt. Het aantal geregistreerde reguliere schenkingen halveerde bijna.

Eigen woning

In 2017 werd in totaal voor ruim 4,4 miljard euro bruto geschonken. Hiervan werd ruim 2,8 miljard euro geschonken onder de reguliere vrijstelling. Het grootste deel van dit bedrag kwam terecht bij de 45- tot 50-jarigen. Woonschenkingen onder de verruimde vrijstelling van een ton hadden een bruto waarde van bijna 1,5 miljard euro. Hiervan ging bijna 0,5 miljard naar de 25- tot 30-jarigen. Voor dit type schenking geldt sinds 2017 dat de ontvanger (of diens wettelijke partner) maximaal 40 jaar oud mag zijn. In 2013 en 2014 werd er geen leeftijdsbeperking aan deze vrijstellingsregeling gesteld. De ontvanger van deze woonschenking was in die jaren meestal een 40-plusser.

Vaak geen maximale benutting

Geschonken wordt er doorgaans in afgeronde bedragen zoals 10 duizend, 25 duizend en 50 duizend euro of een ton. In 2017 lag het geschonken bedrag van de reguliere ouder-kind schenkingen opvallend vaak rond het grensbedrag voor toepassen van het hogere belastingtarief (€ 122 269 in 2017). Van de woonschenkingen onder de verruimde vrijstelling van een ton heeft bijna 30 procent precies de waarde van een ton. De helft had een waarde van 50 duizend euro of minder.

Het is sinds 2017 mogelijk om deze vrijstelling over drie opeenvolgende jaren te gebruiken. Vooralsnog ontving minder dan 2 procent van de ontvangers van een woonschenking in 2017 ook in 2018 een dergelijke schenking. Werd er al eerder een woonschenking onder een verruimde vrijstelling gedaan, dan mag er afhankelijk van het jaar van de schenking een aanvullende schenking worden gedaan. Er gelden hiervoor overgangsregelingen.

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top