Ga naar hoofdinhoud

Mag een werknemer afstand doen van een collectieve pensioenregeling?

Een werkgever heeft een collectieve pensioenregeling voor alle werknemers. Een onlangs in dienst genomen werknemer wil niet meedoen aan de pensioenregeling en wil een afstandsverklaring tekenen. Mag de werknemer afstand doen? Afstand doen mag in theorie zeker. In de praktijk blijkt het vaak iets genuanceerder te zijn.

Pensioenwet

In de Pensioenwet staat dat als een werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, dat hij de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk dient te informeren of hij al dan niet een aanbod gaat doen tot het sluiten van een pensioenovereenkomst. Ook als de werkgever dus aan een werknemer géén aanbod gaat doen, dient hij de werknemer schriftelijk te informeren. Indien de werkgever verzuimt de werknemer schriftelijk te informeren, wordt er vanuit gegaan dat hij een aanbod heeft gedaan. Voorwaarde is wel dat de werknemer moet horen tot een groep van werknemers waar wel een aanbod aan is gedaan. Op grond van deze bepaling is het mogelijk om verschillende groepen van werknemers verschillende toezeggingen te doen, mits dit duidelijk wordt gecommuniceerd. Individuele uitsluitingen zijn niet toegestaan.

Aanbod en aanvaarding

De werkgever doet een aanbod. Dat impliceert dat de werknemer kan besluiten het aanbod niet te aanvaarden. Hij kan derhalve afstand doen van het pensioen.

Positie uitvoerders

Vanuit de zorgplicht die uitvoerders hebben richting werknemers en de controle op het naleven van de pensioentoezegging, besluiten echter steeds meer uitvoerder niet meer mee te werken aan afstand doen van pensioentoezeggingen. Een werknemer heeft recht op hetgeen is toegezegd in de pensioen toezegging. Of de werknemer wel of niet is aangemeld, doet daarbij niet ter zake. Een uitvoerder loopt een risico wanneer een werknemer niet wordt aangemeld. Dat is dan ook voor de meeste uitvoerders de belangrijkste reden om hier niet aan mee te werken.

Overeenkomst met uitvoerder

Als werkgever sluit je een overeenkomst met een uitvoerder. In die overeenkomst is om eerder genoemde redenen vaak afgesproken dat alle werknemers mee moeten doen en er geen ruimte is voor het doen van afstand. Dus ook al zou je individuele gevallen willen afwijken, dan is er contractueel geen mogelijkheid.

Conclusie

Afstand doen van pensioen is op grond van de Pensioenwet mogelijk. Uitvoerders werken in de praktijk hier niet aan mee, waardoor het in de praktijk vaak niet mogelijk is. Slechts een enkele uitvoerder werkt hier aan mee. Check in ieder geval goed de overeenkomst die gesloten is met de uitvoerder.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top