Ga naar hoofdinhoud

Kabinet stemt in met verhoging controlegrenzen vanaf boekjaar 2023

Het kabinet stemt in met een ontwerpbesluit over verhoging van de controlegrenzen voor wettelijke controles over het boekjaar 2023. Daardoor worden minder bedrijven verplicht tot controle van de jaarcijfers door een accountant en het opstellen van een bestuursverslag.

Het kabinet wil daarmee uitvoering geven aan de richtlijn die de Europese Commissie medio oktober publiceerde, bedoeld om de grensbedragen voor micro- kleine, middelgrote en grote rechtspersonen te verhogen. De lasten voor bedrijven en de druk op de controle-capaciteit van accountants worden hierdoor verlaagd.

Aanpassing Europese Richtlijn

De Europese Commissie besloot op 17 oktober jl. om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Dat gebeurde na een consultatie en mede op initiatief van de NBA.

De EC publiceerde een aanpassing van de oorspronkelijke Richtlijn, die uit 2013 dateert. Sinds dat jaar zijn de grensbedragen voor wettelijke controles niet meer aangepast, hoewel de Europese Commissie de ruimte heeft om dat elke vijf jaar te doen.

Als de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole niet zouden meegroeien met de hoge inflatie van de afgelopen jaren, worden te veel mkb-bedrijven controleplichtig. Dat betekent een flinke lastenverzwaring. Daarom worden nu de groottecriteria met 25 procent verhoogd. De geschatte besparing voor het bedrijfsleven van deze verhoging is circa € 45 miljoen.

Lichter regime

NBA-voorzitter Kris Douma stelt tegenover het FD de verhoging van de verplichte controlegrens toe te juichen. “Zo zorgen we ervoor dat mkb-ondernemingen langer onder een lichter administratief regime blijven vallen. Met dit besluit wordt de administratieve last van een fors aantal mkb-bedrijven niet nodeloos verzwaard.”

Ook zorgt de verhoging van de controlegrenzen voor minder druk op de toch al krappe markt van accountantsdiensten. “Daar hebben we ons als NBA de afgelopen tijd hard voor gemaakt”, aldus Douma in het FD.

Boekjaar 2023

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Om ondernemingen al eerder gebruik te laten maken van de bijgestelde drempelwaarden, mogen individuele lidstaten ondernemingen ook toestaan die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. Dat was de nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties.

Het kabinet gaat daar nu in mee. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging met een algemene maatregel van bestuur. De ministerraad heeft ermee ingestemd dit ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

Naar verwachting wordt het definitieve besluit in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Bron: Accountant.nl

Back To Top