Ga naar hoofdinhoud

Informatie inzake afwikkeling box 3

Geachte relatie,

De laatste tijd is er veel te doen rondom de belastingheffing in box 3 en de afhandeling door de belastingdienst hiervan. Hierbij sturen wij u een update inzake de box 3 heffing.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 beslist dat de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De staatssecretaris van financiën heeft op 28 april 2022 een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft hoe rechtsherstel zal worden geboden.

Het kabinet heeft besloten rechtsherstel te bieden aan de volgende belastingplichtigen:

  • De belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.
  • Alle belastingplichtigen van wie de aanslag over 2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet was opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021.
  • Alle belastingplichtigen over de belastingjaren 2021 en 2022.

Over eventueel rechtsherstel van de overige belastingplichtigen zal het kabinet later dit jaar een besluit nemen. In het najaar van 2022 wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de vraag of in deze gevallen rechtsherstel moet worden geboden. Het kabinet wacht met het nemen van een besluit tot na die uitspraak. Dit zal dus met name gaan over die belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend.

Het rechtsherstel wordt berekend volgens de forfaitaire spaarvariant. Dit houdt in dat het inkomen uit sparen en beleggen wordt verminderd als het oorspronkelijke forfaitaire rendement hoger is dan het nieuw berekende forfaitaire rendement.

Het nieuwe forfaitaire rendement bestaat uit drie afzonderlijke forfaits, namelijk voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze forfaits worden berekend over de werkelijke vermogens in die drie categorieën. In de oude variant werden de forfaits berekend uitgaande van een gemiddeld verwachte verdeling over sparen en beleggen. Die ‘vaste’ verdeling wordt nu dus losgelaten. Er wordt gekeken naar de werkelijke verdeling.

Twee andere varianten die zijn afgevallen zijn:

  • De gehele box 3-opbrengst terugbetalen. Dit kost de overheid te veel geld.
  • Heffen over het werkelijk gerealiseerde rendement over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit is, volgens de staatssecretaris, zowel voor de Belastingdienst als de belastingplichtige niet uitvoerbaar.

Voor 2023 en 2024 zal de huidige wetgeving voor box 3 worden gewijzigd naar de nieuwe forfaitaire spaarvariant. Een afzonderlijk wetsvoorstel “Overbruggingswet box 3” zal op Prinsjesdag 2022, als onderdeel van het belastingplan 2023, worden gepresenteerd. Hierdoor kan de wetswijziging in werking treden per 1 januari 2023.

Het is de bedoeling om ingaande 2025 wetgeving te realiseren die het daadwerkelijk behaalde rendement belast. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onbekend. Probleempunt daarbij is ons inziens het al dan niet (en hoe) belasten van ongerealiseerde resultaten, bijvoorbeeld koersstijgingen van nog niet verkochte aandelen/beleggingen en waardestijgingen van onroerend goed.

Wat te doen voor rechtsherstel?

Belastingplichtigen hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Zowel belastingplichtigen die nu al recht hebben op rechtsherstel als de overige belastingplichtigen, die nog moeten wachten op de uitspraak van de Hoge Raad, hoeven geen actie te ondernemen.

Als wordt besloten dat de overige belastingplichtigen alsnog gecompenseerd worden en het blijkt noodzakelijk dat zij daarvoor alsnog bezwaar moeten maken, dan is die mogelijkheid er voor het jaar 2017 nog tot 31 december 2022.

Aangiften 2021

Belastingplichtigen die op basis van de aangifte 2021 recht hebben op een teruggave zullen automatisch een voorlopige aanslag ontvangen. Bij de vaststelling van de voorlopige aanslag zal voor de hoogte van de teruggave worden gerekend met het oude forfaitaire rendement. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag zal gerekend worden met de nieuwe forfaitaire spaarvariant.

Tijdspad

1 juli t/m 4 augustus 2022 Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 voor belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Vanaf 1 augustus 2022 Begin met opleggen van aanslagen 2021 met box 3-inkomen.
Vanaf medio september 2022 Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
Vanaf medio oktober 2022 Behandeling aangiften 2017 tot en met 2020 met box 3-inkomen waarvan de aanslag nog niet was opgelegd.

 

We hopen u voor nu hiermee voldoende te hebben ingelicht. Heeft u vragen?

Neem contact op met Kees Kroon of Erwin Gierman van ons kantoor.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied zullen we u weer verder informeren.

Back To Top