Ga naar hoofdinhoud

De regels van een getuigschrift

Een getuigschrift is in de huidige arbeidsmarkt voor een werknemer van toenemend belang voor het verkrijgen van een nieuwe functie. Als een werknemer om dit document vraagt, dan is werkgever wettelijk verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Hierbij moet aan een aantal minimale voorwaarden en richtlijnen worden voldaan. Indien u hiervan afwijkt dan bent u hiervoor aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
Een getuigschrift weigeren te verstekken is niet verstandig, als werkgever bent u dan namelijk schadeplichtig. Tevens bent u aansprakelijk voor schade als u door opzet of schuld onjuiste informatie in het getuigschrift opneemt  of als u naderhand onjuiste informatie over een ex-medewerker verstrekt waardoor derden kunnen worden misleid.

Minimale voorwaarden
De wet geeft aan dat een getuigschrift in ieder geval de aard van de verrichte arbeid, de arbeidsduur, de datum van indiensttreding en de ontslagdatum meedeelt. Alleen op verzoek van werknemer mag in het getuigschrift een opgave van de wijze waarop is voldaan aan de verplichtingen, de wijze waarop de arbeidsovereenkomst in geëindigd en – voor zover van toepassing – de reden van opzegging worden opgenomen.

Overeenstemming
Een getuigschrift dat aan de minimale voorwaarden voldoet zal vaak voor werknemer niet toereikend zijn. Het is daarom niet ongebruikelijk dat partijen voorafgaand over de inhoud van het document met elkaar in gesprek gaan. Met name komt dit ter sprake bij ontslag met wederzijds goedvinden. Vaak wordt overeengekomen dat werkgever een positief geredigeerd getuigschrift opstelt. Voor de inhoud van het getuigschrift moet u bedenken dat alles wat in een getuigschrift is opgenomen objectiveerbaar moet zijn.

Back To Top